Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, wniosku opiekuna prawnego po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sądu Opiekuńczego na umieszczenie podopiecznego w dps) do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kwidzyńskiego.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).

3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:
a) mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)
b) małżonek, rodzina /gdy takowa jest – rodzice, dzieci, wnuki/ - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:
w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium
w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)
c) gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (który w Domu Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze w roku 2024 wynosi 6.608,47zł), a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.
d) inne osoby, nie wymienione w punkcie a i b.

Przykładowe rozłożenie miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Słoneczne Wzgórze, przy rencie w wysokości 1.780,96zł brutto (1.620,67zł netto).     
W przypadku braku rodziny zobowiązanej do odpłatności:
- mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, czyli 1.134,47zł wg decyzji w sprawie odpłatności za pobyt wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
UWAGA! -  przyznane dodatki pieniężne:
pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, deputat węglowy, świadczenie uzupełniające, wliczane są do dochodu mieszkańca.
- gmina w wysokości 5.474,00zł
(6.608,47zł – 1.134,47zł = 5.474,00zł)
W przypadku rodziny zobowiązanej do odpłatności:
- mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, czyli 1.134,47zł wg decyzji w sprawie odpłatności za pobyt wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
- rodzina w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a rodziną, np. 350 zł.
Wariant I – osoba samotnie gospodarująca:
po wniesieniu opłaty za pobyt, kwota dochodu pozostająca nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli 2.328,00zł.        
(kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 776zł).   
Wariant II – osoba w rodzinie:
po wniesieniu opłaty za pobyt, kwota dochodu nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 1.800,00zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 600zł).
- gmina w wysokości 5.124,00zł
(6.608,47zł – 1.134,47zł - 350,00zł = 5.124,00zł )

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

5. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i obowiązującymi procedurami podczas wywiadu przeprowadzonego przed przyjęciem przez pracownika socjalnego dps.

6. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoba oczekująca otrzymuje decyzję o umieszczeniu, natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualnioną decyzję o odpłatności za pobyt.

7. Zgodnie z art. 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 20 marca 2004r. istnieje możliwość przyjęcia osób z zagranicy, posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

***

Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie:

Wioletta Kowalska, Ewelina Dysko, Sylwia Szefler, Krzysztof Wittstock
tel. (+48) 55 277 42 36 wew. 211, 311.