Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


Udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga” dla Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie II

W związku z trudną sytuacją w placówkach świadczących opiekę całodobową nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle lub terminalnie chorymi oraz w podeszłym wieku, wywołaną stanem epidemii COVID – 19 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uruchomił nabór wniosków  o udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym)  i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę, w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym.

Grant będzie można przeznaczyć m. in. na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących bezpośrednią pracę z mieszkańcami; zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania; zapewnienie dla pensjonariuszy tymczasowych miejsc kwarantanny (noclegi, wyżywienie) i opieki. 

Powiat Kwidzyński wystąpił do Grantodawcy z wnioskiem grantowym dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie na łączną kwotę 572 750,00 zł. Wsparcie dotyczy miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień  oraz wrzesień i październik 2020 roku.

 

Udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga” dla Domu Pomocy Społecznej "Słoneczne Wzgórze" w Ryjewie

W związku z trudną sytuacją w placówkach świadczących opiekę całodobową nad osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle lub terminalnie chorymi oraz w podeszłym wieku, wywołaną stanem epidemii COVID-19, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku uruchomił nabór wniosków o udzielenie grantów w ramach projektu pn. „Pomorskie pomaga”.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym) i finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności w stosunku do osób znajdujących się w grupie szczególnego ryzyka, jaką stanowią mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej, które na terenie województwa pomorskiego świadczą całodobową opiekę, w szczególności osobom starszym, z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym.
Grant będzie można przeznaczyć m. in. na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS (bez lekarzy i pielęgniarek), wykonujących bezpośrednią pracę z pensjonariuszami; zapewnienie noclegów i wyżywienia dla pracowników DPS poza miejscem zamieszkania; zapewnienie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy DPS.
Powiat Kwidzyński wystąpił do Grantodawcy z wnioskiem grantowym dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie na kwotę 334 950,00 zł. W dniu 18.09.2020 roku została zawarta umowa nr 6/U-ROPS-POWER/2020 pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Kwidzyńskim o udzielenie grantu na realizację wsparcia pracowników domów pomocy społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu „Pomorskie pomaga” dla Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie.