Dom Pomocy Społecznej

Słoneczne Wzgórze w Ryjewie


1. Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub, w przypadku osób ubezwłasnowolnionych, wniosku opiekuna prawnego po wcześniejszym uzyskaniu zgody Sądu Opiekuńczego na umieszczenie podopiecznego w dps) do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu kwidzyńskiego.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty (wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; zaświadczenia lekarskiego o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w domu pomocy społecznej; opinii ośrodka pomocy społecznej dotyczącej stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce; decyzji emerytalno-rentowej lub przyznaniu zasiłku stałego; oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt).

3. Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla osoby ubiegającej się.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są:

a) mieszkaniec domu - nie więcej niż 70% swojego dochodu (emerytury, renty, zasiłku)

b) małżonek, rodzina /gdy takowa jest – rodzice, dzieci, wnuki/ - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej ale tylko wtedy jeżeli:

    • w przypadku osoby samotnie gospodarującej jej dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium

    • w przypadku osoby zamieszkałej w rodzinie posiadany dochód na osobę w rodzinie jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym, ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (lub rodzina wyraża zgodę na dobrowolną alimentację w dowolnej wysokości na rzecz osoby zainteresowanej pobytem w domu pomocy społecznej)

 

c) gmina, z której osoba została skierowana - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w Domu Pomocy Społecznej (który w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie w roku 2019 wynosi 3.862,00 zł.) a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i rodzinę.

 

d) inne osoby nie wymienione w punkcie a i b.

 

Przykładowe rozłożenie miesięcznej opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie przy rencie w wysokości 1.100,00 zł.

 

W przypadku braku rodziny zobowiązanej do odpłatności:

mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, czyli 654,50 zł wg decyzji w sprawie odpłatności za pobyt wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

gmina w wysokości 3.207,50 zł (3,862,00 zł – 654,50 zł = 3.207,50zł)

UWAGA! - przyznane dodatki pieniężne: pielęgnacyjny, dla sieroty zupełnej, kombatancki, deputat węglowy są wliczane do dochodu mieszkańca.

 

W przypadku rodziny zobowiązanej do odpłatności:

mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego dochodu, czyli 654,50 zł wg decyzji w sprawie odpłatności za pobyt wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

rodzina w wysokości ustalonej w umowie zawartej pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej a rodziną, np. 350,00 zł.

Wariant I – osoba samotnie gospodarująca:

Po wniesieniu opłaty za pobyt, kwota dochodu pozostająca nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli 2.103,00zł.

(kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 701,00 zł).

Wariant II – osoba w rodzinie:

po wniesieniu opłaty za pobyt kwota dochodu nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, czyli 1.584,00zł (kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528,00 zł).

gmina w wysokości 2.857,50 zł

(3.862,00 zł – 654,50 zł - 350,00 zł = 2.857,50zł)

 

4. Decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a w razie braku wolnych miejsc powiadamia osobę ubiegającą lub jej rodzinę o wpisaniu na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania.

5. Osoba oczekująca otrzymuje informacje o terminie przyjęcia, o zasadach pobytu i sposobie funkcjonowania Domu, jest zapoznana z regulaminem i obowiązującymi procedurami podczas wywiadu przeprowadzonego przed przyjęciem przez pracownika socjalnego dps.


6. Z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie osoba oczekująca otrzymuje decyzję o umieszczeniu, natomiast z Ośrodka Pomocy Społecznej uaktualnioną decyzję o odpłatności za pobyt.

7. Zgodnie z art. 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 20 marca 2004r. istnieje możliwość przyjęcia osób z zagranicy, posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej.

Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

***

Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej „Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie:

Wioletta Kowalska, Ewelina Dysko, Iwona Schulz, Krzysztof Wittstock
tel. (+48) 55 277 42 36 wew. 211, 311.